කර්ම විපාක (කර්මය ගැන පැහැදිලි විග්‍රහයක්) සදහම් ග්‍රන්ථය

පුජ්‍ය රිදියගම සුධම්මාභිවන්ශ ස්වාමින් වහන්සේ කර්ම විපාක (කර්මය ගැන පැහැදිලි විග්‍රහයක්) සදහම් ග්‍රන්ථයDownload PDF version

සි‍යලු දාන‍යන් අතුරින් ධර්ම දාන‍ය උතුම්ම වේ. ඔබත් මෙ‍ය හැකිතාක් බෙදාහරින්න.

Source : ධර්ම දේශනා සහ බණ දහම් පොත.

0 comments (+add yours?)

Post a Comment