ආනාපාන සති දේශනාව සදහම් ග්‍රන්ථය

ආනාපාන සති දේශනාව නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වාමින් වහන්සේ ආනාපාන සති දේශනාවDownload PDF version

සි‍යලු දාන‍යන් අතුරින් ධර්ම දාන‍ය උතුම්ම වේ. ඔබත් මෙ‍ය හැකිතාක් බෙදාහරින්න.

Source : ධර්ම දේශනා සහ බණ දහම් පොත.

0 comments (+add yours?)

Post a Comment