භාවනා සතර කමටහන්මහාඵල නිවන් අවබෝධය පිණිස) සදහම් ග්‍රන්ථය

භාවනා සතර කමටහන්මහාඵල නිවන් අවබෝධය පිණිස) සදහම් ග්‍රන්ථය


 Download PDF version

සි‍යලු දාන‍යන් අතුරින් ධර්ම දාන‍ය උතුම්ම වේ. ඔබත් මෙ‍ය හැකිතාක් බෙදාහරින්න.

Source : ධර්ම දේශනා සහ බණ දහම් පොත.

0 comments (+add yours?)

Post a Comment