සංසාර මන්දිර Free e-book download

එඩ්ගාර් කේසි ලි‍යපු Many Mansions කි‍යන පොතේ සිංහල පරිවර්තන‍ය "සංසාර මන්දිර "


නොමිලේම download කරගන්න.

සි‍යලු දාන‍යන් අතුරින් ධර්ම දාන‍ය උතුම්ම වේ.
ඔබත් මෙ‍ය හැකිතාක් බෙදාහරින්න.


Source ;http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1616024

8 comments (+add yours?)

Unknown said...

මෙම බාගත කල නොහැකි විය.කරැනාකර බාගත කිරීමේ දී සැලකිය යුතු කරැනු පිලිබඳ සඳහනක් යොදන්න. ඔබට පින්....

Unknown said...

මෙම බාගත කල නොහැකි විය.කරැනාකර බාගත කිරීමේ දී සැලකිය යුතු කරැනු පිලිබඳ සඳහනක් යොදන්න. ඔබට පින්....

ගුරුවරයෙක් කතා කරයි rasigm said...

බාගත් කළෙමි...බොහෝ පින් රැස් වේවා.....

ගුරුවරයෙක් කතා කරයි rasigm said...

බාගත් කළෙමි...බොහෝ පින් රැස් වේවා.....

Nuwan said...

www.nirapekshathwayemaga.com

Unknown said...

බාගත කරගැනීමට නොහැකිය

Unknown said...

Google එකේම තියෙනවා " Many mansions - Edgar cayce
Sinhala Translation - Dhammik..... " එතැනින් පුළුවනි

Unknown said...

කොහොමද

Post a Comment