සතර සතිඵට්ඨානය

කායානුපස්සනාව - කය අනුව සිහිය පිහිටවීම

 • ආනාපානසතිය
 • සති සම්පජන්නය (සිහිනුවන පැවත්වීම)
 • ඉරියාඵත (අත පය හසුරවන ඉරියව්ව ගැන සිහිය පිහිටවීම)
 • අසුභය
 • ධාතුමනසීකාරය
 • නවසීවතිකය (මැරුන සිරුරක් අවස්ථා 9යකදී සිදුවනදේ දැකීම)

වේදනානුපස්සනාව - සැප, දුක හා මද්‍යස්ථ විදීම ගැන සිහිය පැවැත්වීම

චිත්තානුපස්සනාව - සීතේ ඇතිවන විවිද වෙනස්කම් ගැන සිහිය පැවැත්වීම.
 • සිත විසිරීලානම් දන්නවා
 • සිත කලබලනම් දන්නවා
 • සිත අලසනම් දන්නවා
 • සිත දියුනු නැත්නම් දන්නවා
 • සිත පිරිහිලානම් දන්නවා
 • සිත එකග වෙනවානම් දන්නවා
 • සිතේ කෙලෙස් තියනවානම් දන්නවා

ධම්මානුපස්සනාව - ජීවිතය අවබෝද කරණ කොනය (දෙය) පිලිබදව සිහිය පිහිටවීම

1 නීවරණ ධර්ම ගැන බලන්න
 1. කාමත්ඡන්දය
 2. ව්‍යාපාදය
 3. තීනමිද්‍ය
 4. උද්දච්ච කුක්කුච්ච
 5. විචිකිච්චා
2 පන්ච උපාදානස්කන්දය හටගන්න, පවතින හා නැතිවන ආකාරය ගැන නුවනින් විමස විමසා බලන්න.
3 ආයතන භාවනාව
4 බොජ්ජන්ග භාවනාව (චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කීරීමේ අන්ග 7
 1. සති සම්බෝජ්ජන්ගය
 2. ධම්ම විචය සම්බෝජ්ජන්ගය (නුවනින් විමසීම )
 3. වීරීය සම්බෝජ්ජන්ගය
 4. ප්‍රිති සම්බෝජ්ජන්ගය
 5. පස්සද්ධී සම්බෝජ්ජන්ගය (කායික මානසික සැහැල්ලුබව )
 6. සාමාදි සම්බෝජ්ජන්ගය
 7. උපෙක්ෂා සම්බෝජ්ජන්ගය

Taken form :netlife008's Avatar netlife008 member Elakiri post

0 comments (+add yours?)

Post a Comment