පිරිත් දේ‍ශ‍නා‍ (නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි)

නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි  පිරිත් දේ‍ශ‍නා‍
To download right mouse click and select ‘SAVE TARGET AS‘ or ‘SAVE LINK AS

Morning Chanting  

Evening Chanting

  01. Aradhana

 02. Saranagamanam

03. Dasasikkhapadani  

04. Samanera Panha  

05. Dvattimsakaraya

06. Paccavekkhana  

07. Dasadhamma Suttam  

08. Mahamangala Suttam  

09. Ratana Suttam  

10. Karaniya Metta Suttam  

11. Khanda Parittam  

12. Mettanisamsa Suttam  

13. Mittanisamsa Suttam  

14. Mora Parittam  

15. Chanda Parittam  

16. Suriya Parittam  

17. Dhajagga Parittam  

18. Maha Kassapatthera Bojjhanga Parittam  

19. Maha Moggallanatthera Bojjhanga Parittam  

20. Maha Cundatthera Bojjahanga Parittam  

21. Girimananda Suttam 

22. Isigili Suttam 

23. Dhammacakkappavattana Suttam  

24. Mahasamaya Suttam  

25. Alavaka Suttam  

27. Parabhava Suttam  

28. Aggika Bharadvaja Suttam  

29. Saccavibhanga Suttam  

30. Atanatiya Suttam I  

31.Tatiyaka Bhanavaram Nitthitam  

32. Atanatiya Suttam II

 33. Atthavisi Parittadi  

34. Anavum Parittam 

35. Tesattati Nyana Parittam  

36 Jaya Mangala Gatha  

37 Jaya Parittam0 comments (+add yours?)

Post a Comment