චතුරාරක්ඛ භාවනා (Chathurarakka Bavana) සදහම් ග්‍රන්ථය

Na Uyana Aranya Senasanaya චතුරාරක්ඛ භාවනා (Chathurarakka Bavana) සදහම් ග්‍රන්ථය

https://drive.google.com/file/d/0B5VmyHshheEdbWh0N3NqblF0WnM/view?usp=sharing
Download PDF version

සි‍යලු දාන‍යන් අතුරින් ධර්ම දාන‍ය උතුම්ම වේ. ඔබත් මෙ‍ය හැකිතාක් බෙදාහරින්න.

Source : ධර්ම දේශනා සහ බණ දහම් පොත.

0 comments (+add yours?)

Post a Comment