ඉද්ධිවිද නිර්දේශනය. (සංක්‍ෂිප්ත සතර කමටහන් - ආනාපාන සති භාවනා සහිත) සදහම් ග්‍රන්ථය

ඉද්ධිවිද නිර්දේශනය. (සංක්‍ෂිප්ත සතර කමටහන් - ආනාපාන සති භාවනා සහිත) සදහම් ග්‍රන්ථය
Download PDF version

සි‍යලු දාන‍යන් අතුරින් ධර්ම දාන‍ය උතුම්ම වේ. ඔබත් මෙ‍ය හැකිතාක් බෙදාහරින්න.

Source : ධර්ම දේශනා සහ බණ දහම් පොත.

1 comments (+add yours?)

Danu said...

පිටු අඩුයි. 6,8

Post a Comment