භාවනා පොත්

~සමථ භාවනා~
අතිපුජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම මහ නා හිමි

-සතර කමටහන් භාවනා-
http://archive.org/download/Bhavana_...hammaThero.pdf
 
-සම සතළිස් කර්මස්ථාන භාවනා-
http://www.savanatasisilasa.org/Dham...amma-Thero.pdf ~විපස්සනා භාවනා ~
 
අතිපුජ්‍ය උඩ ඊරියගම ධම්මජීව හිමි
http://www.mediafire.com/?zm5cd3qsya7u3of

 
අතිපූජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල මහ නා හිමි
 

-සතිපට්ඨාන භාවනා ක්‍රමය-
http://www.ogatharana.org/bookDownCo...?booknumber=12
 

-විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමය-
http://www.ogatharana.org/bookDownCo...?booknumber=11
 
-චත්තළීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව-
http://www.ogatharana.org/bookDownCo...?booknumber=13
 
වනවාසි යාගොඩ ධර්මප්‍රභ නා හිමි
  http://www.ogatharana.org/bookDownCo...booknumber=101
----------------------------------------------------
බලලා අනික් අයටත් බලන්න Share කරන්න..

Taken form
Gstar's Avatar Gstar member of elekiri.com

Total credit of this post must go to him and his great work..

0 comments (+add yours?)

Post a Comment