මහ රහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ ග්‍රන්ථ/ලිපි pdf සංස්කරණ
(2014 ‍-01-26 තෙක් ලිපි )
අතහැරීම-1

බාගත කරන්න
Athaherima1 - download

online කියවන්න
Athaherima1 - view


අතහැරීම-2 

බාගත කරන්න
Athaherima2 - download

online කියවන්න
Athaherima2 - view

අතහැරීම-3(සතර අපායෙන් මිදෙමු)

සතර අපායෙන් මිදෙමු-1

බාගත කරන්න
Athaherima3 part1 - download

online කියවන්න
Athaherima3 part1 - view

සතර අපායෙන් මිදෙමු 1 කොටසින් පසු ලිපි
(දැනට 2012 ‍-12-02 සිට 2014 ‍-01-26 තෙක් ලිපි පමණි)

බාගත කරන්න
Athaherima3 part2 - download

online කියවන්න
Athaherima3 part2 - view

අතහැරීම-4
යාගය

බාගත කරන්න
Yagaya - download

online කියවන්න
yagaya-viewඅතහැරීම-5
යහපත් රාත්‍රියක්

බාගත කරන්න
YahapathRathriyak - download

online කියවන්න
YahapathRathriyak - view
taken form :http://waytonivana.blogspot.com

0 comments (+add yours?)

Post a Comment