මානකඳුරේ ප්‍රඥාසාර ස්වාමින් වහන්සේගේ කවි බණමානකඳුරේ පඤ්ඤාසාර ස්වාමින් වහන්සේගේ අට විසි බුද්ධ වන්දනා කවි


මානකඳුරේ පඤ්ඤාසාර ස්වාමින් වහන්සේගේ සෙත් පිරිත්
දස දිසා පිරිත.mp3
දස මාර පිරිත.mp3
වට්ටක පිරිත.mp3
සීවලී පිරිත.mp3
චක්ක පිරිත.mp3
ධාරණ පිරිත.mp3

taken from Elakiri.com

1 comments (+add yours?)

kumudu wijayathilaka said...

මානකඳුරේ ප්‍රඥාසාර ස්වාමින් වහනසේට අති උත්තම වූ නිර්වාණ සුවය අවබෝධ කර ගැනීමට පිං පාරමිතා පිරේවා කියා හද බැති සිතින් පතන්නෙමි.

Post a Comment