සසුනේ අන්තර්ගතය හා අන්තර්ධානය

සියළු දානයන්ගෙන් ධර්ම දානයම උතුම් වේ! සිරිලක හා ලොව පුරා වෙසෙන නිවන් පතනා බෞද්ධ ඔබ මෙය වර්ණ මුද්‍රණය කර පතල කරන්න, පන්සල්, ආරාම, විහාරස්ථාන, භාවනා මධ්‍යස්ථාන, පිරිවෙන්, දහම් පාසැල් හරහා ප්‍රදර්ශනය කරවන්න. සසුන වෙනුවෙන් ඔබගේ දායකත්වය දිය යුතු මොහොතේ එය ලබා දෙන්න! කාලික කුසලයන් දුටු වහාම සිදුකර ගන්න! 

වඩ වඩා විශාල වීම සඳහා පත්‍රිකාව මත නැවත නැවත Click කරන්න.

source : http://dharmanidhaana.wordpress.com

0 comments (+add yours?)

Post a Comment