නාඋයනේ අරියධම්ම හිමියන්ගේ බණ

අභිධර්ම දේශනා

http://www.mediafire.com/?dydij32j13aet

භාවනා කමටහන් දේශනා

http://www.mediafire.com/?iamegpx66u5cf

සූත්‍ර දේශනා
http://www.mediafire.com/?av93a9m8rstho

බුදු ගුණ දේශනා

http://www.mediafire.com/?3yd1fiu8a2psl

ජාතක දේශනා

http://www.mediafire.com/?qfphpvn08y801

0 comments (+add yours?)

Post a Comment