දැවෙන ලෝකයේ නොදැවී සිටීමේ එකම මාර්ගය (Nodevi Innata) Sinhala Dhamma Book

දැවෙන ලෝකයේ නොදැවී සිටීමේ එකම මාර්ගය (Nodevi Innata) Sinhala book by Ven. Na-Uyaney Ariyadamma Maha Thero./>
සි‍යලු දාන‍යන් අතුරින් ධර්ම දාන‍ය උතුම්ම වේ. ඔබත් මෙ‍ය හැකිතාක් බෙදාහරින්න.

Source : ධර්ම දේශනා සහ බණ දහම් පොත.

0 comments (+add yours?)

Post a Comment