සංසාර මන්දිර Free e-book download

එඩ්ගාර් කේසි ලි‍යපු Many Mansions කි‍යන පොතේ සිංහල පරිවර්තන‍ය "සංසාර මන්දිර "


නොමිලේම download කරගන්න.

සි‍යලු දාන‍යන් අතුරින් ධර්ම දාන‍ය උතුම්ම වේ.
ඔබත් මෙ‍ය හැකිතාක් බෙදාහරින්න.


Source ;http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1616024

16 comments (+add yours?)

Unknown said...

මෙම බාගත කල නොහැකි විය.කරැනාකර බාගත කිරීමේ දී සැලකිය යුතු කරැනු පිලිබඳ සඳහනක් යොදන්න. ඔබට පින්....

Unknown said...

මෙම බාගත කල නොහැකි විය.කරැනාකර බාගත කිරීමේ දී සැලකිය යුතු කරැනු පිලිබඳ සඳහනක් යොදන්න. ඔබට පින්....

FGS/PGDIT/2020/022 G.M.R.D.Kumari said...

බාගත් කළෙමි...බොහෝ පින් රැස් වේවා.....

FGS/PGDIT/2020/022 G.M.R.D.Kumari said...

බාගත් කළෙමි...බොහෝ පින් රැස් වේවා.....

Nuwan said...

www.nirapekshathwayemaga.com

Unknown said...

බාගත කරගැනීමට නොහැකිය

Unknown said...

Google එකේම තියෙනවා " Many mansions - Edgar cayce
Sinhala Translation - Dhammik..... " එතැනින් පුළුවනි

Unknown said...

කොහොමද

Unknown said...

භාගත කල නොහැක

Unknown said...

මෙය් බාගත නොහැක.

සම්මා said...

අනේ බොහොම පිං. මමත් එතනට ගිහිං ගත්ත.

මේ මොන බොරුවක් ද.

Unknown said...

I can't download this book.

arthmaja said...

" Many mansions - Edgar cayce
Sinhala Translation - Dhammik..... "
මේක පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි.

Peiris said...

https://drive.google.com/file/d/0B6dG1GfN-d8KeTlKZEpZd0ZYZzg/view?resourcekey=0-EO6OPRJGVlDlFyXABVEjmg

Peiris said...

මෙතනින් බාගත කරගැනීහට පුලුවන්.. https://drive.google.com/file/d/0B6dG1GfN-d8KeTlKZEpZd0ZYZzg/view?resourcekey=0-EO6OPRJGVlDlFyXABVEjmg

kosh said...

කොහොමද්

Post a Comment