මානකඳුරේ ප්‍රඥාසාර ස්වාමින් වහන්සේගේ කවි බණමානකඳුරේ පඤ්ඤාසාර ස්වාමින් වහන්සේගේ අට විසි බුද්ධ වන්දනා කවි


මානකඳුරේ පඤ්ඤාසාර ස්වාමින් වහන්සේගේ සෙත් පිරිත්
දස දිසා පිරිත.mp3
දස මාර පිරිත.mp3
වට්ටක පිරිත.mp3
සීවලී පිරිත.mp3
චක්ක පිරිත.mp3
ධාරණ පිරිත.mp3

taken from Elakiri.com

3 comments (+add yours?)

කුමුදු විජයතිලක said...

මානකඳුරේ ප්‍රඥාසාර ස්වාමින් වහනසේට අති උත්තම වූ නිර්වාණ සුවය අවබෝධ කර ගැනීමට පිං පාරමිතා පිරේවා කියා හද බැති සිතින් පතන්නෙමි.

Unknown said...

harima mehiri kata hadaka s waminwahans


Unknown said...

මේ කරන්නාවූ පුණ්‍යකර්මය ඔබ වහන්සේගේ ට වහන්සේට නිවන්ඔ අවබෝධය පිණිසම පිණිසම හේතු වාසනා වේවා..ඔබ වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද අසූ මල් ශ්‍රාවක සෙත් ශාන්තිය දේශනාව ලබාගන්න පුළුවන්ද....

Post a Comment