මහ රහතුන් වැඩිමග ලිපිපෙළ ලබාදුන් ස්වාමින්වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා (Rahathan Wahanse Dutuwemi)

ශ්‍රී සුගතාරාමය ගල්බොරැල්ල කැලණිය පැවැත්වූ ධර්මදේශනය. ගිහිගෙයින් නිවන් මගට............! (Rahathan Wahanse Dutuwemi)
Maha Rahathun Wadi Maga Oss Audio and video

Total credit must go to Janaka Weerakkodi. to see more videos visit Janaka Weerakkodi youtube video channel http://www.youtube.com/user/rwjdkjanakahr/videos

0 comments (+add yours?)

Post a Comment