බෞද්ධ අපි කාටත් වැදගත් පොත් ටිකක්

වෙසක් පොයට අපි ගානේ පොත් ටිකක් දෙන්න හිතුනා.....

බෞද්ධ අපි කාටත් වැදගත් වෙන පොත් ටිකක් තමයි දෙන්න යන්නෙ.... හොඳද බලලා comment  එකක් එහෙම දාන්නකො.....
අද ඔයාලට දෙන පොත් තම‍යි...


    ධම්ම සාකච්ඡා පොත් 3ක්(සිංහල )
    ධම්ම සාකච්ඡා  ( English)
    දහම් ඇස පහල විම පොත
    තුන් පිරිත
    බෞද්ධ වන්දනා ගාථා හා පිරිත් පොත
    හිතක මහිම පොත
    කරණීය මෙත්ත සුත්‍රය
    මහ මංගල සුත්‍රය
    පිලිකුල් භාවනාව පොත
    විජය සුත්‍රය
    පිරුවනා පොත් වහන්සේපහත link  එකෙන් පොත් list එක Download  කර ගන්න.....

තෙරුවන් සරනයි...!Download and View


Taken form

http://ds-moonpalace.blogspot.com/2013/05/blog-post_23.html

Total credit must go to original publisher of ds-moonpalace.blogspot.com


0 comments (+add yours?)

Post a Comment